top of page
  • รูปภาพนักเขียนสํานักงานกฎหมาย ทนายใหญ่

ความแตกต่างระหว่างลักทรัพย์กับยักยอกทรัพย์ลักทรัพย์ คือ การ “เอาไป” ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย โดยทุจริต


ความผิดฐานลักทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๓๔ ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกิน

หกพันบาท


ยักยอกทรัพย์ คือ การ “ครอบครอง” ทรัพย์ของ ผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบัง เอาทรัพย์นั้นเป็นของตน โดยทุจริต


ความผิดฐานยักยอกทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๕๒ ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิดเพราะผู้อื่น

ส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่งสำนักงานกฎหมายทนายใหญ่

ให้คำปรึกษากฎหมายและว่าความทุกอรรถคดี

ทั่วราชอาณาจักร โดย ทนายใหญ่ ธิมาชัย

ที่มีประสบการณ์ว่าความกว่า 20 ปี

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page