top of page
  • รูปภาพนักเขียนสํานักงานกฎหมาย ทนายใหญ่

การออกหนังสือทวงถามกรณีบังคับจำนอง

#ความรู้กฎหมาย #ว่าด้วยเรื่อง #การออกหนังสือทวงถามกรณีบังคับจำนอง


กรณีบอกกล่าวบังคับจำนอง กฎหมายกำหนดให้ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้จำนองชำระหนี้ก่อน จึงจะมีอำนาจฟ้องคดีให้บังคับจำนอง ยึดทรัพย์สินออกที่จำนองขายทอดตลาดได้

อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชย์ มาตรา ๗๒๘ เมื่อจะบังคับจำนองนั้น ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ก่อนว่าให้ชำระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ได้รับคำบอกกล่าวนั้น ถ้าและลูกหนี้ละเลยเสียไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าว ผู้รับจำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้พิพากษาสั่งให้ยึดทรัพย์สินซึ่งจำนองและให้ขายทอดตลาดก็ได้ ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นต้องชำระ ผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้จำนองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ถ้าผู้รับจำนองมิได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ให้ผู้จำนองเช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว- - - - - - - - - - -

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page